Informacje dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w szkołach doktorskich, na podstawie (art. 323 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium,
 • decyzji administracyjnej rektora.

 

Dyplomy

Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wydany poza granicami Polski  i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej) przesyłają kopię dokumentów na adres: cod@umed.lodz.pl – w terminie zgodnym w planie rekrutacji.

Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania.

 

Apostille

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły konwencję haską. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument.

 

Legalizacja

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Jeśli państwo, w którym został wydany dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej należy dokonać legalizacji tego dokumentu.

Legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, w którym wydano ten dokument.

 

Tłumaczenie dokumentów

Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

 

Uznawalność wykształcenia

Dyplom ukończenia studiów za granicą uprawnia w Polsce do ubiegania się o nadanie stopnia doktora, jeżeli za granicą daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Polsce wykształcenia na określonym poziomie ani nie daje uprawnień, jeżeli instytucja, która go wydała lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:

 • nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja,
 • w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji (program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie).
 • Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

 

W celu dokonania weryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą należy przesłać skan dokumentu na adres: cod@umed.lodz.pl w czasie rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest bezpłatne również dla cudzoziemców.

Warunki rekrutacji

W Międzynarodowej Szkole Doktorskiej obowiązują takie same warunki rekrutacji dla obywateli polskich i cudzoziemców. Cudzoziemcy muszą przejść proces rekrutacyjny na podstawie uchwały rekrutacyjnej nadanej przez Senat UM. Rekrutacja do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Stypendia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

Każdy doktorant  nieposiadającemu stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Sposób składania wniosku:

 • Wniosek możesz złożyć poprzez zarezerwowanie terminu wizyty na stronie rezerwacje.lodzkie.eu
 • W przypadku wyczerpania się limitu miejsc wizyt w systemie rezerwacji elektronicznej możesz złożyć wniosek osobiście w siedzibie Urzędu:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103 , II piętro, pokój 26 w poniedziałek, czwartek, piątek od 8:30 do 14:30 oraz we wtorki od 10:00 do 17:00

 • Wniosek możesz również wysłać pocztą na adres : Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi złożyć  nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

https://paszporty.lodzkie.eu/page/3415,student-studiow-stacjonarnych.html

WIZY

Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego:

Czy potrzebuje wizy

W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać ważny dokument podróży,
 • potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS a także
 • nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

 

Przedłużenie wizy krajowej

Wiza może być przedłużona tylko jeden raz

Wojewoda może przedłużyć wizę krajową jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 • zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,
 • okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 • nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

 

Przedłużenie wizy Schengen

 • Obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen

Wojewoda przedłuża wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy wykaże, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

 • Fakultatywne przedłużenie wizy Schengen

Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.

https://paszporty.lodzkie.eu/page/2525,przedluzenie-wizy.html

 

Ubezpieczenie

Cudzoziemcy zobowiązani są posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku braku powyższych dokumentów cudzoziemiec zobowiązany jest przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Uniwersytet ma prawo weryfikować posiadanie powyższych dokumentów, a cudzoziemiec zobowiązany jest na każdorazowe wezwanie Uniwersytetu niezwłocznie dostarczyć te dokumenty.

Podziel się