Oferta

O Szkole

Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej (SMM) jest kontynuacją 25-letniej tradycji Studium Medycyny Molekularnej – wieloośrodkowej sieci kształcenia doktorantów i realizacji projektów z zakresu biologii molekularnej, genetyki, technik omicznych i innych najnowszych technik stosowanych w medycynie.

Organizacyjne SMM podlega bezpośrednio Rektorowi UM w Łodzi. Utworzona została decyzją Rektora z dnia 16 maja 2023 roku w oparciu o porozumienie pomiędzy 14 uczelniami i instytutami naukowymi z całego kraju.

Rekrutacja do SMM odbywa się w drodze otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym, dokonywanym w oparciu o kryteria merytoryczne a przeprowadzana jest na rzetelnych i transparentnych zasadach określonych przez Senat. Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim, co umożliwia szeroki nabór kandydatów z całego świata. Limity przyjęć do SMM corocznie ogłasza Rektor, na podstawie wniosków o przyznanie miejsc w SMM, składanych przez kierowników jednostek współpracujących w ramach porozumienia. Każda z jednostek partycypujących w SMM pilotuje własne tematy badawcze, zgodne tematycznie z zakresem prowadzonej działalności naukowej.

SMM stwarza optymalne warunki kształcenia i  prowadzenia badań naukowych w celu przygotowania doktorantów do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w zakresie dyscyplin: nauki medyczne i nauki farmaceutyczne. SMM wspiera rozwój doktorantów zapewniając pracę w wiodących w skali kraju jednostkach naukowych. Szkoła oferuje tym samym znakomite warunki merytoryczne, finansowe i organizacyjne, umożliwiające realizację samodzielnego projektu badawczego a także nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do podejmowania wyzwań zarówno w sferze zawodowej, jak i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru. Edukacja doktorantów prowadzona jest w oparciu o program kształcenia i realizację indywidualnego planu badawczego uwzględniającego specyfikę jednostki. Kursy realizowane są w ramach cyklicznych Szkół – zintegrowanych tematycznie spotkań uczestników SMM i wybitnych wykładowców z jednostek współpracujących w ramach SMM oraz zaproszonych ekspertów, a także w formie e-learningowej. Kształcenie doktorantów w SMM odbywa się nieodpłatnie i trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Program szkoły umożliwia nabycie kompetencji badawczych oraz przygotowuje doktorantów do uzyskania umiejętności upowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych. Program kształcenia jest nowatorski, elastyczny a zgrupowanie zajęć dydaktycznych sprzyja nawiązywaniu współprac nie zaburzając przy tym harmonogramu prac badawczych. Oprócz treści stricte merytorycznych dotyczących medycyny molekularnej program SMM obejmuje rozwój umiejętności ogólnonaukowych i kompetencji miękkich przydatnych w dowolnych ścieżkach kariery absolwentów SMM. Przedmioty te obejmują między innymi zagadnienia dotyczące: biostatystyki, podstaw dydaktyki, ochrony prawnej własności intelektualnej, komercjalizacji badań naukowych, informacji naukowej, uwarunkowań prawnych i etycznych prowadzenia eksperymentów medycznych, pozyskiwania źródeł finansowania badań naukowych, struktury tekstu naukowego oraz zasad prowadzenia badań naukowych. W każdym roku, czteroletniego okresu kształcenia, doktorant może prowadzić lub współuczestniczyć w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w wymiarze nieprzekraczającym 30h na pierwszym roku, zaś 60h/rocznie na każdym następnym w zależności od specyfiki jednostki. 

Każdy doktorant do końca pierwszego roku kształcenia opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Realizacja zatwierdzonego planu podlega ocenie śródokresowej, przeprowadzanej przez komisję. Doktoranci SMM otrzymują stypendium doktoranckie, zaś po dwóch latach po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej stypendium bez konieczności składania przez doktoranta jakiegokolwiek wniosku jest zwiększane. Głównym celem kształcenia w SMM jest przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym na najwyższym światowym poziomie. Dążymy do rozwinięcia u doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego, identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, planowania i realizacji badań naukowych, opracowywania ich wyników w formie patentów, publikacji lub prezentacji konferencyjnych.

Kandydatom oferujemy

Bezpłatne kształcenie w ramach programu opartego o techniki molekularne, zagadnienia medyczne, bioinformatyczne i biostatystyczne
Realizacja projektów badawczych w obrębie UM w Łodzi lub jednostek Sygnatariuszy
Stypendium doktoranckie przez 4 lata kształcenia
Możliwość zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego dla najlepszych doktorantów
Dostęp do zasobów bibliotecznych
(e-biblioteka)
Możliwość zakwaterowania w akademiku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również szeroki wybór akademików komercyjnych
Urlopy rodzicielskie dla doktorantów
Dostęp do centrum informatycznego
Legitymacje doktoranta