Rekrutacja

Recruitment ends in

Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów, prowadzoną przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej:

  • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
  • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora;
  • prowadzone jest na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;
  • realizowane jest we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi (partnerami), na podstawie porozumienia zawartego z nimi przez Uniwersytet.

Wiodącym językiem wykładowym w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej jest język angielski.

Etapy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Medycyny Molekularnej

ETAP I • Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata)

Zarejestruj się bezpośrednio przez link: https://sd.umed.pl/login.html

lub poprzez stronę szkoły doktorskiej: http://smm.umed.pl/rekrutacja/ 

  • kliknij w ikonę Aplikuj 
  • wpisz i ZAPAMIĘTAJ adres e-mail oraz hasło. 

 UWAGA! Każde logowanie do systemu IRK następuje po podaniu loginu (którym w IRK jest adres e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie zakładania profilu 

  • wypełnij formularz rejestracyjny – sprawdź poprawność danych 
  • zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO, a następnie przejdź do zgód i oświadczeń 
ETAP II • Złożenie wymaganych dokumentów

Podpisane dokumenty przez promotora i kandydata: Podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej UM wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji oraz projekt planu badawczego wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi na druku podania, Kandydat składa w podpisanej białej tekturowej teczce w terminie od 2 do 19 lipca 2024 r. w Centrum Obsługi Doktorantów, po wcześniejszym umówieniu spotkania wysyłając mail na adres: cod@umed.lodz.pl w temacie wpisując imię i nazwisko – rekrutacja MSD lub SMM – rezerwacja wizyty. 

Składając dokumenty w Centrum Obsługi Doktorantów, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.  

UWAGA! W przypadku cudzoziemców dopuszcza się przesłanie skanów dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostaną przesłane w terminie określonym w planie rekrutacji, a oryginały dokumentów zostaną dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów nie później niż w terminie: 

1) 4 dni po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej; 

2) 30 dni po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej − w przypadku, gdy wymagane jest uzyskania przez cudzoziemca wizy uprawniającej do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ETAP III • Weryfikacja formalna i merytorytczna

Dokumenty złożone przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, po jej dokonaniu twój status w systemie IRK zmieni się na „dopuszczony do egzaminów” lub „niedopuszczony do egzaminów”. 

Informacja o etapach postępowania rekrutacyjnego przesyłana jest na podany przez kandydata adres mailowy, a zmiana statusu widoczna jest na indywidualnym profilu kandydata w IRK. Aby zapoznać się ze statusami kliknij w kafelek „podanie kandydata”. 

ETAP IV • Postępowanie kwalifikacyjne

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w formie wskazanej w uchwale dla odpowiedniej szkoły doktorskiej: SMM rekrutacja regularna – egzamin kwalifikacyjny (w formie ustnej, w języku angielskim). 

ETAP V • Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej

Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, wykazy osób wpisanych na listy doktorantów tworzone są w terminach określonych w harmonogramach rekrutacji dla danej szkoły – odrębnie dla każdej z dyscyplin naukowych, w których prowadzone jest kształcenie. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na liście rankingowej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ramach obowiązujących limitów przyjęć.