Rozprawa doktorska

 1. ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ- Etap kształcenia w szkole doktorskiej
 • Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 • Doktorant składa rozprawę doktorską, wraz ze streszczeniem w języku angielskim oraz pozytywną opinią promotora lub promotorów, do dyrektora Szkoły Doktorskiej, w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym. Do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym doktorant załącza również streszczenie w języku polskim.
 • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
 • W przypadku złożenia rozprawy doktorskiej przed upływem terminu ukończenia kształcenia przewidzianego w programie kształcenia dyrektor Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta, zwalnia doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach i odbywania praktyk zawodowych pozostałych do ukończenia kształcenia.
 • Kształcenie w Szkole Doktorskiej w przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej nie może trwać krócej niż 6 semestrów.
  DRUK -OPINIA PROMOTORA O ROZPRAWIE DOKTORSKIEJ
 1. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA – Etap po ukończonym kształceniu w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej
  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone są w dyscyplinach:
  a) nauki farmaceutyczne – przez Radę Nauk Farmaceutycznych,
  b) nauki medyczne – przez Radę Nauk Medycznych,
  c) nauki o zdrowiu –przez Radę Nauk o Zdrowiu,

Szczegóły na stronie: http://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-wszczete-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/szkola-doktorska/

Podziel się