Stypendia doktoranckie oraz finansowanie

Stypendia doktoranckie

Stypendium doktoranckie w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie, które jest wypłacane z mocy prawa – bez konieczności składania przez doktoranta jakiegokolwiek wniosku, podania, itp.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat,
 3. Do okresu, o którym mowa w pkt. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia (Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy)
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
  – ponadto najlepszym doktorantom może zostać przyznane zwiększone stypendium w oparciu o ich osiągnięcia.

Od 01.01.2024  wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej wynosi:

1) 3 500,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 5 400,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

– Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej :
1) 4 550,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 6 450,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 1. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 2. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy
 3. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w Szkole
  Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w Uniwersytecie:
  1) na podstawie umowy o pracę;
  2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.”;
Podziel się