DOKTORAT MIĘDZYNARODOWY W OPARCIU O UMOWY CO-TUTELLE

Doktorat międzynarodowy w oparciu o umowę co-tutelle to wyjątkową okazja dla doktoranta, by zaistnieć na międzynarodowych forach naukowych, pracować w ramach międzynarodowych grup badawczych i zdobyć  wspólny dyplom doktorski, który może okazać się niezwykle istotny dla dalszego rozwoju naukowego i kariery międzynarodowej.

W ramach umowy co-tutelle:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi nawiązuje współpracę  z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową,
 • nad doktorantem sprawowana jest wspólna opieka naukowa (przez promotora ze strony Uniwersytetu oraz ze strony partnera zagranicznego);
 • rozprawa doktorska przygotowywana jest w języku angielskim;
 • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone jest wspólnie – przez Uniwersytet i partnera zagranicznego, na warunkach określonych w umowie.
 • cały proces zwieńczony jest wspólnym dyplomem.

Inicjatywa zawarcia „umowy co-tutelle” może być zgłoszona przez:

 • doktoranta;
 • promotora;
 • pracownika naukowego uczelni;
 • zagraniczną instytucję naukową zainteresowaną współpracą.

Doktorat międzynarodowy, oparty na umowie co-tutelle, nie jest ani stażem, ani programem międzynarodowej wymiany doktorantów.

Podstawę prawną kształcenia doktoranta oraz nadania wspólnego stopnia doktora w wyniku współpracy Uniwersytetu z partnerem zagranicznym stanowią:

I) przepisy prawa polskiego oraz przepisy wewnętrzne Uniwersytetu:

 1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2021 r. poz. 676),
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.,
 4. Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

II)  przepisy obowiązujące w kraju partnera zagranicznego oraz przepisy wewnętrzne partnera.

Zawarcie umowy co-tutelle

Doktorant zainteresowany doktoratem międzynarodowym (uzyskaniem wspólnego stopnia doktora):

 1. W pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę swojego promotora na realizację doktoratu międzynarodowego.
 2. Kandydat musi być przyjęty na program kształcenia w obu uczelniach (polskiej i zagranicznej) przed zawarciem umowy co-tutelle.
 3. Za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów doktorant składa pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły Doktorskiej  o nawiązanie współpracy z zagranicznym partnerem w ramach umowy co-tuttele wraz z potwierdzeniem statusu doktoranta z zagranicznej uczelni.
  Formularz zgłoszeniowy / Application Form
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Szkoły Doktorskiej w pierwszym etapie wyznacza doktorantowi promotora zatrudnionego w zagranicznej uczelni lub instytucji partnerskiej.
 5. Następnie Uniwersytet kontaktuje się z wybraną jednostką zagraniczną oraz rozpoczyna negocjacje dotyczące treści umowy co-tutelle. Doktorant i promotor informowani są o przebiegu rozmów i na odpowiednich etapach do nich włączani w celu ustalenia szczegółów współpracy.
 6. Umowę, sporządzoną w języku polskim i angielskim, podpisują osoby uprawnione do reprezentowania obu uczelni. Umowa zostanie przekazana również doktorantowi.
 7. Umowa co-tutelle zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez przedstawicieli Uniwersytetu i partnera zagranicznego i obowiązuje do dnia zakończenia postępowania w sprawie nadania wspólnego stopnia doktora.
 8. W związku z zawarciem umowy co-tutelle doktorant zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej oraz przepisów obowiązujących partnera.

Pobyt doktoranta w jednostce zagranicznej

Doktorant zobowiązany  jest do prowadzenia badań oraz uczestniczenia w zajęciach zarówno w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jak i w jednostce partnerskiej. Harmonogram pobytu doktoranta w obu jednostkach ustalany jest indywidualnie.

Podczas pobytu w kraju partnera doktorant powinien wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także dopełnić formalności w celu korzystania z bezpłatnego leczenia.

Obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie wspólnego stopnia doktora

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się w uczelni  określonej w umowie co-tutelle. Komisja doktorska składa się z przedstawicieli obu uczelni, a zasady wyboru składu określane są w treści umowy.

Wspólny stopień doktora nadawany jest przez obie uczelnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obie jednostki muszą posiadać uprawnienia do nadawania stopni w wybranej dyscyplinie.

Doktorant otrzymuje wspólny dyplom doktorski, wydany przez Uniwersytet oraz partnera zagranicznego albo dyplom doktorski wydany przez jeden z podmiotów (wskazany w umowie).

Prawa autorskie do rozprawy doktorskiej, prawo do jej publikacji i wykorzystania oraz prawa do wyników działalności naukowej, uzyskanych przez doktoranta w związku z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w ramach umowy co-tutelle, podlegają ochronie zgodnie z przepisami obowiązującymi Uniwersytet oraz partnera zagranicznego.

Obsługa administracyjna w zakresie umów co-tutelle:

Centrum Obsługi Doktorantów

mgr Ada Mikulska- samodzielny referent ds. obsługi doktorantów (w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej).

Tel. +48 42 272 50 80, e-mail: ada.mikulska@umed.lodz.pl 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

mgr Karolina Maciejewska – samodzielny referent ds. nauki (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki medyczne).

Tel. +48 42 272 59 28, e-mail: karolina.maciejewska@umed.lodz.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Marzena Krzyżańska – specjalista ds. planowania i nauki (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki o zdrowiu)

Tel. +48 42 272 50 23, e-mail: marzena.krzyzanska@umed.lodz.pl 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

mgr Aleksandra Jóźwiak – Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki farmaceutyczne)

Tel. +48 42 677 91 14, kom. 502 447 588, e-mail: aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl 

Podziel się