Program kształcenia

Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów, prowadzoną przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej:

 • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
 • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora;
 • prowadzone jest na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;
 • realizowane jest we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi (partnerami), na podstawie porozumienia zawartego z nimi przez Uniwersytet.

Wiodącym językiem wykładowym w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej jest język angielski.

Partnerzy programu kształcenia w SMM

Główne cele kształcenia

Zasadniczym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej jest złożenie przez doktoranta rozprawy doktorskiej oraz przygotowanie doktoranta do uzyskania stopnia doktora.

Główne cele kształcenia w Szkole Doktorskiej Medycyny Molekularnej obejmują także:

 • przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze badawczym, badawczo- -rozwojowym oraz dydaktycznym, także w środowisku międzynarodowym;
 • zdobycie przez doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego, identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, planowania i realizacji badań naukowych, opracowywania ich wyników w formie patentów oraz publikacji lub prezentacji podczas zjazdów naukowych;
 • uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i samodzielności naukowej;
 • przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego oraz podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i odpowiedzialności, zgodnie z Europejską Kartą Naukowca;
 • przygotowanie doktorantów do uczestniczenia w wymianie doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym.

  Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej wspiera mobilność doktorantów oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych poprzez umożliwienie doktorantom udziału w programach wymiany międzynarodowej i naukowych konferencjach międzynarodowych.

Moduły programu kształcenia


MODUŁ I

zajęcia obowiązkowe
.


MODUŁ II
techniki medycyny molekularnej zajęcia prowadzone w ramach “szkół tematycznych”


MODUŁ III

zajęcia fakultatywne
.

MODUŁ I • zajęcia obowiązkowe

Zajęcia realizowane są na pierwszym roku kształcenia i obejmują takie przedmioty jak: Podstawy dydaktyki, Ochrona prawna własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych, Uwarunkowania prawne i etyczne prowadzenia eksperymentów medycznych oraz przygotowanie do opracowania wniosku do Komisji Bioetycznej, Pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych.

MODUŁ II • techniki medycyny molekularnej

Techniki medycyny molekularnej to zajęcia obowiązkowe, obejmujące tematykę metodologii badań laboratoryjnych, metod analitycznych, bioinformatycznych i wizualizacji. Tematyka omawiana będzie przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach, wybranych spośród przedstawicieli Uniwersytetu oraz jednostek organizacyjnych partnerów.
Zajęcia zblokowane są w ramach tzw. „szkół tematycznych”, realizowanych w semestrze zimowym i letnim w Uniwersytecie oraz jednostkach organizacyjnych partnerów
(zajęcia w formie stacjonarnej, 2 szkoły tematyczne w roku, każda szkoła w wymiarze co najmniej 30 godz.).

MODUŁ III • zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne wybierane są przez doktoranta spośród ofert przedstawianych w każdym roku akademickim przez jednostki badawczo-dydaktyczne Uniwersytetu lub jednostki organizacyjne partnerów. Łączna liczba godzin zajęć fakultatywnych w okresie kształcenia wynosi co najmniej 30.
Zajęcia fakultatywne kończą się zaliczeniem.